Văn bản pháp luật

Thông tư 123/2012/TT-BTC về thuế TNDN

11/12/2012

Ngày 27/7/2012, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 123/2012/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế TNDN. Thông tư này thay thế thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008, Thông tư số 179/2009/TT-BTC ngày 10/9/2009, Thông tư số 40/2010/TT-BTC ngày 23/3/2010, Thông tư 18/2011/TT-BTC ngày 10/2/2011 của Bộ Tài chính. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10/9/2012 và áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN từ năm 2012 trở đi. Bãi bỏ các nội dung hướng dẫn về thuế TNDN do Bộ Tài chính và các ban ngành ban hành không phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư này. Việc giải quyết những tồn tại về thuế, quyết toán thuế, miễn thuế, giảm thuế và xử lý vi phạm pháp luật về thuế TNDN trước kỳ tính thuế năm 2012 thực hiện theo các quy định tương ứng hướng dẫn về thuế TNDN ban hành trước kỳ tính thuế năm 2012.
Thông tin chi tiết xem trong file đính kèm.