Văn bản pháp luật

Một số điểm mới về thuế TNDN quy định tại thông tư 123/2012/TT-BTC

11/12/2012

Ngày 17/8/2012, Tổng Cục thuế đã ban hành công văn số 2967/TCT-CS giới thiệu một số điểm mới trong thông tư 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 so với Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế TNDN.
Thông tin chi tiết xem trong file đính kèm