Văn bản pháp luật

Giải quyết hồ sơ hoàn thuế

08/12/2012

Ngày 27/09/2012 Bộ Tài chính ra Quyết định số 2404/QĐ-BTC hướng dẫn về chế độ kiểm tra hoàn thuế
GTGT thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau:
· Khi xác định số thuế chưa đủ điều kiện hoàn hoặc còn thiếu thông tin, cơ quan Thuế phải có ngay văn
bản đề nghị người nộp thuế giải trình, bổ sung theo quy định làm căn cứ xét hoàn thuế.
· Trường hợp hết thời hạn theo thông báo mà người nộp thuế không giải trình hoặc đã giải trình (lần hai)
nhưng không chứng minh được số thuế kê khai là đúng thì cơ quan Thuế chuyển ngay hồ sơ sang diện
kiểm tra trước, hoàn thuế sau theo quy định.
Đối với số thuế đủ điều kiện được hoàn thì cơ quan Thuế giải quyết tạm hoàn số thuế đã đủ điều kiện
hoàn, không chờ kiểm tra xác minh toàn bộ hồ sơ mới thực hiện hoàn thuế.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/11/2012.
(Xem thêm chi tiết tại file đính kèm)